tisdag 12 maj 2009

Astrologins omfattning

Den som på allvar intresserar sig för astrologin upptäcker snart vilket oerhört omfattande ämne det är. Inte minst beror det på de många olika slag av astrologi som har växt fram. Den moderna västerländska astrologin har gradvis tagit form från vad som kunnat fogas samman av spillrorna efter den omfattande hellenistiska astrologi som dog bort med den antika världen.

Under medeltiden fortlevde delar av den klassiska astrologin i det av kristendomen dominerade Europa. Renässansen innebar en pånyttfödelse också för "ockulta vetenskaper" som astrologi, alkemi och kabbala.

Efter att astrologin sedan, under 1700-talet och "upplysningstiden", råkat i vanrykte, började spillrorna av det som återstod av astrologisk kunskap på nytt fogas samman under senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Flera framstående astrologer kom då att lägga grunden till den nutida astrologin. Därmed bildades också ett flertal olika riktningar - inte i strid med varandra men med olika fokus och inriktning.

Horoskopet medger så många tolkningsmetoder och sätt att arbeta, att det av naturliga skäl leder till olika "skolor", olika sätt att bearbeta de givna fakta som planetpositionerna och de inbördes förhållandena mellan planeterna tillhandahåller. På så vis har astrologin i modern tid tagit flera olika former, var och en med sin särskilda inriktning och betoning.

Under 1900-talets första hälft påverkades den psykologiskt inriktade astrologin av de psykologiska teorier som framfördes av Freud, Jung, Assagioli, och andra. En mer humanistisk och filosofisk form av astrologi växte också fram, framför allt genom filosofen, musikern och astrologen Dane Rudhyar. Astrologin kom vid den här tiden också att ta olika andligt och esoteriskt inriktade former.

I Tyskland, före andra världskriget, sökte man sig fram på en mer naturvetenskaplig väg. I den astrologiska inriktning som kom att kallas kosmobiologi studerade man de kosmiska rytmernas och cyklernas möjliga korrelation med det organiska livet på Jorden. Ur detta växte också den medicinska astrologin fram.

En annan betydelsefull del av "stjärntydarkonsten" är den s.k. mundana astrologin, där man studerar hur det mänskliga samhället och historiens gång speglas i himlakropparnas rörelser. Ytterligare andra former är "horarisk" astrologi, där man söker svar på en bestämd fråga och "electional astrology", där man i förväg söker bestämma en lämplig tidpunkt för ett företag.

Andra slag av astrologi tar fasta på den antika mytologin och hur den speglas i det himmelska skeendet. Många astrologer intresserar sig särskilt för Månens olika faser och hur samspelet mellan Solen och Månen hänger samman med våra liv. Mer ovanliga inriktningar är shamanistisk och kabbalistisk astrologi. Många beröringspunkter finns förstås också med den gamla alkemins symboler.

Intressanta nya skolor är karmisk och evolutionär astrologi, där man ur horoskopet lyfter fram det som visar på ett karmiskt sammanhang och på själens utveckling genom upprepade inkarnationer.

Ytterligare en viktig och intressant astrologisk inriktning är den pågående omfattande rekonstruktionen av den antika hellenistiska astrologi som försvann med den antika världen och kristendomens införande. Ett stort forsknings- och översättningsprojekt pågår för att göra vad som ändå finns kvar av äldre hellenistiska skrifter om astrologi tillgängliga på engelska.

Gemensamt för de här uppräknade riktningarna inom den moderna västerländska astrologin är att man använder sig av den tropiska, årstidsrelaterade zodiaken där vårdagjämningspunkten alltid motsvaras av noll grader i Vädurens tecken. Men det finns även andra former av astrologi där man istället använder en siderisk, stjärnhimmelsrelaterad zodiak. Inom en del riktningar intresserar man sig särskilt för stjärnorna - konstellationerna och de enskilda stjärnorna och deras möjliga "inflytande" på vårt jordeliv.

I den indiska astrologin använder man en siderisk - alltså stjärnhimmelsrelaterad - zodiak. För mer än 2000 år sedan mottog och assimilerade den indiska stjärntydarkonsten många viktiga impulser från den hellenistiska astrologin. Indisk astrologi har sedan dess fortlevt och utvecklats i en obruten tradition. Därför kan mycket i den indiska astrologin för oss i väst visa tillbaka på den förlorade hellenistiska traditionen och hjälpa oss att förstå den bättre.

Som om nu inte allt det här räcker till, finns också andra slag av astrologi knutna till andra traditioner mer eller mindre bevarade. Hit hör tibetansk, kinesisk och mayaindiansk och aztekisk astrologi, för att nämna de mest kända...

Överväldigad av denna rika mångfald fattar gondoljären om åran och styr den Galaktiska Gondolen genom det Galaktiska Venedigs vindlande och stjärntindrande vattenvägar...

Mats i det blå

Inga kommentarer: